Stypje ús, wy binne in in ANBI-ynstelling​

De Fryske Beweging (offisjeel: Ried fan de Fryske Beweging) is oanwiisd as in kulturele ANBI-ynstelling. Ús gegevens:

Kontaktgegevens:
A: Bûterhoeke 1, 8911 DH  Ljouwert
E: ynfo@fryskebeweging.frl
Y: www.fryskebeweging.frl
Bankgegevens: IBAN: NL15 RABO 0132 2601 58
KvK: 41001414
RSIN: 3959326
Sjoch foar mear ynformaasje op www.anbi.nl

Eftergrûn

2023

Jierferslach 2023 fan de Ried fan de Fryske Beweging

Jierrekken 2023 fan de Ried fan de Fryske Beweging

2022

Jierferslach 2022 fan de Ried fan de Fryske Beweging

Jierrekken 2022 fan de Ried fan de Fryske Beweging

2021

Jierferslach 2021 fan de Ried fan de Fryske Beweging

Jierrekken 2021 fan de Ried fan de Fryske Beweging

2020

Jierferslach 2020 fan de Ried fan de Fryske Beweging

Jierrekken 2020 fan de Ried fan de Fryske Beweging

Oars

Beliedsplan 2023 – 2027

Karbrief fan de De Fryske Beweging

Húshâldlik reglemint fan de De Fryske Beweging