Pier Boorsma, dichter ûnder de dichters

Snein yn it keunstnersdoarp Asgaard sitte we yn mienskipsromte De Witte Wolk, mei in ploechje poëzyleafhawwers. In poëzypicknick. It waait en docht, goed dat we diskear net bûten foardrage. Ien fan de besikers is Pier Boorsma (1944). De dichter sit foaroan, hy is mei Sipke de Schiffart yn de auto kommen. Sipke sil foardrage, hy […]

Simpel is it nije nochter

“Simpel is it nije nochter”, sei ik, tsjin de sjauffeur en der waard mei ynstimming op reagearre. Mar ik tocht daliks, it klinkt tûk, krekt as sa’n maklik tekstplaatsje dat lju diele op sosjale media – mar doocht it wol? It wie in tins dy’t by my opkaam nei it lêzen fan kommentaren ûnder in […]

Frjemd folk yn ’e tún

Ynienen siet der in bijefolk by ús yn ’e foartún! In gûnzjen as in legerke drones, in hiele wolk boppe it postsegeltsje grûn foar hûs. Yn de hage komme se byinoar; der sit al in hiele kleaune. Ik meitsje de frou wekker (it is betiid op in moandeitemoarn) om it ek te sjen. In mefrou […]