Wiken fan de Admiraal Dokkum

De Admiraliteitsdagen Dokkum is in grut stedsfeest dat alle jierren yn ‘e earste helte fan septimber holden wurdt. De namme fan it barren ferwiist nei de Admiraliteit fan Fryslân, dy’t oarspronklik yn Dokkum fêstige wie. Yn 2024 binne der de Wiken fan de Admiraal. Foto: Admiraliteitdagen Dokkum. Besjoch de neifilm fan 2023.

Fiskerijdagen Harns

Harns pakt alle jierren ein augustus út mei de Fiskerijdagen. De besikers oan de stêd wurde fjouwer dagen lang traktearre op muzyk, sang, dûns, folkloare, keunst, gastronomy, merken, merke, kultuer en sportive aktiviteiten. En dat yn in dekôr fan goed seishûndert monuminten en in moderne fiskers – en hannelshaven. Foto: Visserijdagen/ Dorus Breidenbach. Besjoch in […]

Snitswike

De Snitswike is it grutste en gesellichste binnenwettersylevenemint fan Europa: de perfekte kombinaasje fan gesellichheid en sportiviteit. Of, sa ‘t se yn Snits sizze: “Oerdei om de eare, jûns foar de sfear.” Yn ’e rin fan de dei wurdt der fanatyk syld op de Snitser Mar, dêrnei is der gesellichheid op it eilân en yn […]

vv Beetgum 75 jarig jublieum edisy

Wy binne te gast bij de foetbâl ferening fan Bitgum en sitte samen met de foorsitter, speulers fan ‘t eerste en ‘t tweede. De klup bestaat dus 75 jaar en dat wort folgend weekind dan ok goed fiert met de “jubileum dagen”. Fan donderdeg 6 t/m saterdeg 8 juni is er fan alles te beleven […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de zeuventiende uutzending van Huus en Hiem praoten we mit Peter Hiemstra. Peter is keunstener en veurzitter van keunstroute Eupen Stal in Berkoop. Eupen Stal is de ooldste keunstroute van Nederlaand en bestied al 53 jaor. Peter nimt oons mit in et onstaon van de route en verteld wat d’r dit jaor op et […]

It Ziltepad

It Ziltepad is in inisjatyf fan Grinzer tsjerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken. In paad fan tsjerke nei tsjerke, bylâns de rûge râne fan it noarden. Sa ferbine se kultureel erfgoed oan it Wrâlderfgoed lânskip, de unike doarpen, de ynwenners en it tema besinning. Foto’s: Niels Knelis In part fan dat sâltige paad, sa’n […]

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de zestiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Harmen Houtman in de studio. Harmen is al 52 jaor ant schrieven. In meert van dit jaor het hi’j veur zien hiele euvre de H.J.Bergveldpries uutriekt kregen. Harmen is een veulziedige schriever. Zo schrieft hi’j kotte verhealen, gedichten, meziekteksten en revu’s. Dit doet hi’j in […]

Ha Goeie!

Hjoed wiene we by de Fytsalvestêdetocht! En we setten in soad entûsjaste minsken op de foto. Se binne te finen op ús Facebookside. Besjoch se gau! Foto’s Janna van der Meer. Mei tank oan Raptiel!

Huus en Hiem: Stellingwarver podcast

In de vuuftiende uutzending van Huus en Hiem ontvangen we Lammy Bruyns in de studio. Lammy speult al sund heur zesde jaor op de accordeon. Dit gong niet onverdienstelijk. Zi’j het tal van Friese en Nederlaanse kampioenschoppen wonnen. We praoten over meziek en de ontwikkeling an heurzels as muziekaant. Hiel biezunder is dat Lammy een […]

Nag even Dunne Tieten

Stannemet en Lammetsymet binne weer ferbij. Tiid om de boel te bepraten met de mooiste mannen fan ‘e met. Feerder opmerkelik dankertnijs, wat Sander opviel en waar ‘t mooiste maisy fan ‘e met d’r nou wel of niet?