Sizzen is neat, dwaan is in ding

De besiker fan it popfestival dêr’t in orkaan oer húsholden hat, freget him ôf wêrom’t de organisaasje gjin meteorolooch yn tsjinst hat. It Twadde Keamerlid easket belied tsjin it pesten op skoalle. It konsultaasjeburo oerlaadt âlden mei fragelisten, protokollen en in bernedossier om risiko’s safolle mooglik yn kaart te bringen. En de boarger easket beskerming […]

Latte foar it Frysk moat omheech!

Sneontemiddei 29 juny wie it safier. De Ried fan de Fryske Beweging – sûnt koart ‘De Fryske Beweging’ –  hold yn debatsintrum De Bres yn Ljouwert syn earste ‘bewegingsdei’. Op Goeie.frl is dêr ferslach fan dien. Ik wol my beheine ta de nijsgjirrige bydrage fan it Steatekomitee Frysk op dy middei. Om mei it goede […]

Slakken knippe ?

Sa’t elkenien wit, bestiet it ivige libjen nei it ierdske libben út ferskate sektoaren. Der is bygelyks in lytse ôfdieling dêr’t lju telâne komme dy’t hjir op ierde slakken yn twaen knipten. Soks skreaut om gerjochtichheid. Yn dat part fan it hjirboppe binne de slakken de baas. Dat sjocht der net goed út foar de […]

Krijst der safolle foar werom

Tiisdeitejûn 18 juny waard yn De Harmonie fan Ljouwert it programma foar it nije teäterjier 2024–2025 presintearre. As ‘Freon fan de Harmonie’ wie ik mei Hinke, myn frou, oanwêzich. It programma waard presintearre troch toanielspiler Theun Plantinga. Hy spile by Tryater, mar ik seach him in pear jier lyn yn it Paleis fan Justysje yn […]

Deasjitte dy wolven ?

  Elkenien ken Readkapke. ‘Le petit chaperon rouge’ waard yn 1697 foar it earst troch de Frânske skriuwer Perrault op skrift steld. De bruorren Grimm namen it op yn harren Kinder- und Hausmärchen oan it begjin fan de njoggentjinde iuw. Yn 2012 ferskynde der op ’e nij in Fryske oersetting fan Anne Tjerk Popkema yn […]