It tsiende wurd: Is begeare de sûnde fan ús tiid?

Oertinking fan Doede Wiersma

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 july 2024

Earetsjinsten yn ús eigen taal

It fjirde wurd: Op snein is de slaaf kening!

Oertinking fan Doede Wiersma

Frysktalige tsjerketsjinst 7 july 2024

Fryske tsjinst yn Nij Beets

Wat is no ‘Egypte’?

Oertinking fan Doede Wiersma

Frysktalige tsjerketsjinsten 30 juny 2024

Fryske tsjinsten kommende snein

In nije diaken!

Oertinking fan Doede Wiersma

Frysktalige tsjerketsjinsten 23 juny 2024

Twa moarnstsjinsten en ien fersperfiering

God ien en God twa

Oertinking fan Doede Wiersma nei oanlieding fan de ferbittere Noömiy

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 juny 2024

Op trije plakken is kommende snein in Frysktalige tsjerketsjinst