Wurd aktyf en doch mei!

Op it stuit hawwe wy gjin fakatueres.

Wolsto wat dwaan foar goeie.frl of DeFryskeBeweging? Dan stelle wy in iepen sollisitaasje ek op priis. Skriuw in berjocht nei redaksje@goeie.frl en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei dy op.