Mid-Fryslân troch

Eabele van der Veen rint syn achtste etappe fan it Jabikspaad.

Strân Murnzer Klif simmerklear

It strân is oanfolle mei sân en it kitesurfplak is opbettere.

It Bilt út, wei op nei Ljouwert

De sânde ôflevering fan Eabele van der Veen syn kuiertocht ‘It Jabikspaad del’

Stap foarút foar natuerûntwikkeling yn De Mieden

Der leit in opjefte om yn 2027 yn De Mieden 740 bunder natuer yn te rjochtsjen.

Natuerkuier by de Potmarge del

En rûnliedingen oer it tsjerkhôf en it begraafplak by Doarpstsjerke Huzum

As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin

As Eabele van der Veen foar de seisde kear in part fan it Jabikspaad rinne sil, wykt er fan syn planning ôf.

Slakken knippe ?

Hurdegaryp ûntkomt ek net oan in slakkepleach. Gelokkich is der in natuerfreonlike oplossing.

Help mei om drinkwetter te besparjen

Ynwenners fan Fryslân kinne ideeën oandrage

Simmergearkomsten yn Noard-Nederlân

Boeren fertelle oer eksperiminten mei natuerynklusive lânbou

It Bilt yn

Eabele van der Veen syn fiifde kuier fan ‘It Jabikspaad del’ giet It Bilt yn.