Oerbosk fan de takomst

Oerbosk fan de Takomst is in mearjierremienskipsprojekt dat ûntstien is út de fraach “Yn hokker wrâld wolsto wenje?” dy’t steld waard yn 2022 troch Arcadia. Yn de gemeente Achtkarspelen binne twa natuergebieten dy’t te krijen hawwe mei iis en “oertiid”. Foar dit projekt wurdt der troch jong en âld in nij “oerbosk” plante fan beammen […]