Nij magazine ‘Taal yn ’e soarch’

Yn de earste ‘Rede foar de geast’, dy’t sneintemiddei 24 maart troch Kommissaris fan de Kening Arno Brok útsprutsen waard, pleite hy foar normalisearring fan it gebrûk fan it Frysk yn alderhande situaasjes, ek binnen de sûnenssoarch. Dat is neffens him fan grut belang foar it befoarderjen fan de mentale sûnens fan de ynwenners fan […]