vv Beetgum 75 jarig jublieum edisy

Wy binne te gast bij de foetbâl ferening fan Bitgum en sitte samen met de foorsitter, speulers fan ‘t eerste en ‘t tweede. De klup bestaat dus 75 jaar en dat wort folgend weekind dan ok goed fiert met de “jubileum dagen”. Fan donderdeg 6 t/m saterdeg 8 juni is er fan alles te beleven […]

Nag even Dunne Tieten

Stannemet en Lammetsymet binne weer ferbij. Tiid om de boel te bepraten met de mooiste mannen fan ‘e met. Feerder opmerkelik dankertnijs, wat Sander opviel en waar ‘t mooiste maisy fan ‘e met d’r nou wel of niet?

St.-Anne – St.-Jabik Special

In deuze ôflevering hè we maar liefst 6 gasten bij ôns op besoek. Drie fan St Anne 4 en drie fan St Jabik 2. Want ankem sundeg met de Stannemet is ‘t DerbyDay! Wij binne benijd of se al ‘n bitsie skerp binne foor deuze wedstriid. St Anne 4 wil hun natuurlik revancheren na de […]

Rome – Mudrun – Koaningsdâg

De mannen binne weer werom fan hun trip in Rome. Se fertelle wat se dêr allegaar hè metmaakt. Se konden niet lang útruste, want 2 dagen later deden ze met an de Mudrun in Berltsum. Weer ‘n dag later waar ‘t ok al weer Koaningsdâg. Rick most optrede in Wommels en kreeg kompliminten fan ‘n […]

Nag even 150

Met wel drie gasten in ‘e studio bespreke wij ‘t Stannemet programma. D’r waar Sander niks opvallen en Leendert is blij met de folgers fan ‘t nije whatsappkanaal.

Bildts kafee met Bildts diktee

Op donderdeg 11 april 2024 wort in Waddenherberg The Friezinn op ‘e Ouwe-Dyk 1226 ‘t Bildts diktee houwen. Deuze keer in ‘n ândere opset. Bildts Aigene het ok ‘n leuke klaine Bildtse kafeekwis maakt om d’r even in te kommen en Rintje Kas sil optrede. Nag niet soa oud, maar soa starigan is ’t Bildts […]

Presintasy de Grammatica van het Bildts

De Grammatica van het Bildts is bij De Bildtse Boekerij ferskenen as dârde deel in de bekinde taal-sery. In overlêg met de Fryske Akademy het Sytse Buwalda de grammatika skreven. ’t Is ’n waardefolle anfulling op ’t Woordeboek fan ’t Bildts. Deuze útgave sil seker syn bijdrage levere an ’t gebrúk fan de Bildtse taal. […]