Moat ik in septum-piercing ha?

Ik wenje yn Fryslân. Ik wurkje yn Fryslân. En Frysk is myn memmetaal. Dêrom floch ik yn it Frysk. Guon fideo’s hawwe Nederlânske ûndertitels foar myn net-Fryske sjoggers.