Ynterfryske frouljusmoeting yn East-Fryslân

De Ynterfryske Rie organisearret in ynterfryske frouljusmoeting. Dy moeting dy’t om ’e twa jier holden wurdt, is dit jier fan 10 oant en mei 13 septimber 2024 yn East-Fryslân, regio Ihlow, Auwerk en Südbrookmerland. It is in útwikseling fan froulju út de trije Fryslannen en alle froulju út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân kinne deroan […]