Fedde Schurerlêzing 2023

Fedde Schurer wie oertsjûge pasifist en no is der oarloch deun by ús. De Fedde Schurerlêzing, dêr’t in lytse hûndert minsken op ôfkommen wiene, gie dit jier dêrom oer oarloch en frede. Sprekkers wiene teolooch en pasifist Harry Pals en luitenant-kolonel b.d. Hans van den Brink (eartiids haad fan de ‘Nationale Operaties van de Luchtmobiele […]

Fedde Schurerlêzing 2022

Oer ien ding binne deputearre Avine Fokkens (VVD) en fraksjefoarsitter Sijbe Knol (FNP) it fan herte iens. It stribjen nei de Lelyline yn it ramt fan it Deltaplan foar it noarden wurdt grif ien fan de grutte striidpunten by de kommende ferkiezings foar Provinsjale Steaten. Tekst en foto’s binne fan Onno Falkena, Omrop Fryslân Fierder […]

Fedde Schurerlêzing 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch Dagblad). Wy ha de folkloare fan ’e kneppels mar wer oerlibbe, jo en ik. De kneppels yn […]

Fedde Schurerlêzing 2019

Nea earder wie de teloargong fan it Fryske lânskip sa yn it nijs as de ôfrûne jierren. Wat binne de problemen, wat binne de dilemma’s en wat soe der barre moatte om temjitte te kommen oan boeren, bisten, blommen en boargers. Theunis Piersma en Pieter van der Valk Fedde yn de Schurerlêzing 2019. It hie […]

Fedde Schurerlêzing 2018

Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west en doe wie it my wat ôffallen. Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon […]

Fedde Schurerlêzing 2017

Yn de 15e en 16 e iuw wiene der yn ús lân fiif universiteiten: Leiden, Frjentsjer, Grins, Utrecht en Harderwijk. Tsjintwurdich tilt it op fan universiteiten en ‘universities”, want mei dat wurd besykje hegeskoallen studinten oeral wei te krijen. Men kin ek studearje oan in MBO-oplieding. Sa beskôge hawwe wy op dit stuit yn Nederlân […]

Fedde Schurerlêzing 2016

Saterdeimiddei 26 novimber waard foar de seisde kear de Fedde Schurerlêzing holden. Dizze kear mei as sprekkers prof. dr. Alexander Rinnooy Kan en prof. dr. Sietske Waslander oer Onderwijs onder druk. De taak van het onderwijs in een veranderende samenleving. De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking […]

Fedde Schurerlêzing 2015

It fjoerwurk dat direkteur Bert Looper fan Tresoar by de Fedde Schurerlêzing fan ferline jier ferwachte hie, mar doe weibleau, wie der dit jier foarôf al. Nei’t tongersdei de Ljouwerter Krante iepene mei de kop ‘Dominee: schrap kerkdienst’ stie de telefoan by sprekker Liuwe Westra, dêr’t de krante in foarpetear mei hân hie, thús reagleon. […]

Fedde Schurerlêzing 2014

Op ‘e Fedde Schurer lêzing hat Henri Beunders, heechlearaar media oan de Erasmusuniversiteit fan Rotterdam, hjoed pleite foar it opkeapjen fan lokale en regionale media troch de oerheid. Op ‘e middei fan de lêzing waard grutte soarch útsprutsen oer de takomst fan lokale en regionale kranten en omroppen. Neffens Beunders soe yn it ferlingde fan […]

Fedde Schurerlêzing 2013

Op sneon 16 novimber (de datum fan Kneppelfreed) is de tredde Schurerlêzing fersoarge troch Sybren Singelsma. Singelsma is berne yn Ljouwert en soan fan Jan Bearn Singelsma, it earste FNP-steatelid yn de 70-er jierren. Singelsma hat direkteur Europeeske Saken west by de Ynternasjonale Feriening fan Gemeenten yn Brussel. No hat hy in liedingjaande funksje by […]