Dit is hoe’t wy swimme yn Ljouwert

Mei beppe Klaasje en de bern is Tjits yn de Blauwe Golf yn Ljouwert. Sy hawwe sa lekker swommen dat Yldau yn ’e auto nei hûs al yn ’e sliep falt. Middeis hawwe sy noch efkes mei Piter en Gurbe boarte.