Sealterfrysk leare: skriuw dy yn!

It Seeltersk-Kontoor, it Seelter Buund en it roomske ûnderwiissintrum Saterland biede in Sealterfryske kursus foar begjinners oan. It doel fan de kursus is om de dielnimmers yn tsien gearkomsten fan oardel oere de basiskennis fan it Sealterfrysk by te bringen. De kursus wurdt fan 3 juny ôf moandeitejûns fan 19.30 oant 21.00 oere holden yn […]