De harsens binne grut genôch

Der binne noch hieltyd âlden dy’t tinke dat it better is om de bern ien taal te learen. Dus dat wa’t yn Twinte, Limboarch of Fryslân wennet en thús wend is om Twintsk, Limboarchsk of Frysk te praten, de bern better yn it Nederlânsk grutbringe kinne soe. De mooglikheden en opslach fan ús harsens binne […]

Yn de besnijing fan in hûndert jier âld gedicht

Oktober 2022. Ik en ús Iwan ha in pear dagen en nachten trochbrocht op de Folkshegeskoalle, as toeristen. Sa faak geane we der net op út; dizze trip nei Skylge is foar ús al bysûnder. Spitigernôch bin ik de hiele tiid smoarferkâlden. Dêr wie ik al benaud foar: op it stasjon fan Ljouwert wie de […]

Longerje nei it ferline

De tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de skilders Christoffel en Kate Bisschop is noch te sjen oant en mei 7 july. Op 18 april waard de 100.000ste besiker ferwolkomme. Heech tiid foar in stikje. “Stoomtreinen giselje troch it lân, fotografen lizze de wrâld yn geweldige skerpte fêst en de stêden pûlje út fan ’e […]

Balzac

Foor de deur ston ’n man met ’n mitrajeur. Wij souwen ’t Picassomuseum in. Dat kon wel. Maar myn klaine rolkoffertsy mocht niet met na binnenen. Iran had Israël anfâlen met raketten en drones. De hele wereld waar in rep en roer. In Parys ston alles op skerp. Gyn wonder met de geskidenis fan anslagen […]

Agni Dei | Fotoferhaaltsje

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wa bin ik as gjinien sjocht? Moarns rin ik earst altyd efkes mei de hûn. Om ‘e him hoecht dat net, want hy is sa frij as in fûgel op ús boerehiem. […]

Wês net bang

Hjoed is it Fryske befrijingsdei. Yn de hal fan Beyers Naudé yn Ljouwert sammelje de earsteklassers har yn de hal by it oarlochsmonumint. In muorreskildering. Underoan de skildering fan in ingel dy’t in soldaat fuorttriuwt, steane de nammen fan fyftjin âld-learlingen dy’t ûnder de besetting omkommen binne. Op de skildering stiet ek in tekst, yn […]

Fertize | Fotoferhaal

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wat is der dochs mei dy? Ik bin lilk en wurd hieltyd lilker. Fansels haw ik it gelyk oan myn kant, mar dat soarget net foar rêst. Wêr moat de spanning dy’t […]

It giet de goede kant út mei it Frysk

De Twadde Keamer wie nea earder sa posityf oer ús twadde rykstaal. De tiid dat guon fan betinken wiene dat it Frysk better ôfskaft wurde koe, liket foargoed foarby. Nederlân is meartalich. Elkenien dy’t yn ús lân omrint, heart neist it Nederlânsk in soad dialekten en talen lykas it Ingelsk, Turksk, Poalsk en ien of […]

Bus

‘Ik tocht, do bist in man fan it iepenbier ferfier.’ De foorsitter nam mij keurend op. Ik sat foor ’t eerst bij de fergadering. Wij konnen nander niet soa goed. Ik had him froegen at ik de auto parkere kon op ’t terrain fan ’t gebou der’t wij fergaderden. De foorsitter had docht dat ik […]

Moat it altyd oer poep gean?

“Moat it no altyd wer útdraaie op in poeppraatsje?”, reagearre âld-Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma op in resint Facebookberjocht. De freeds hie ik de stêd yn west en dêrnei hie ik der thús in stikje oer skreaun. Do makkest wat mei sa ûnderweis, mar yndied, it einige mei in observaasje fan in ferrassing op de […]