Rûntsje oer de merk yn Ljouwert

De Ljouwerter merk is fan ’e wike delstrutsen op ’e Wurdumerdyk en Nijstêd. Dat yn ferbân mei City Proms. De minsken fine it sfearfol, de merkkeaplju fine it wat minder…

Nije terrastegels en trampoline

De nije terrastegels binne levere en ynkoarten sille de mannen se deryn lizze. Tjits kin net wachtsje. En der is in nije trampoline besteld. De âlde is oan ein.

Wat bart der yn de Dixi?

It skûtsjesylseizoen is wer begûn. Tjits en de húshâlding binne nei Langwar, want dêr is de earste wedstriid. It waar siet gelokkich mei, want it hat amper reind.

Net ferkeard: Gitaren & Letterfretters

Wy wiene op it befrijingsfestival dêr’t Arjan nei hûs gie doe’t Gabrielle kaam, Gabrielle fûn Stoflik Omskot geweldich en we freegje ús ôf wêr’t de helikopter eins lânet. We ha it oer de muzykscene fan de ôfrûne tiid mei oa Esther de Jong, Willy Darktrousers, Drôvich, Kaspar en Electropop mei Sietse van Essen. We ha it […]

Hurde wyn op it wetter

Jelke en Sake farre de boat fan Pake Sake fan de skipswerf nei de thúshaven yn Earnewâld. Hy hat in nije boechskroef krigen en fart no folle better.

DIT wol ik NET FAKER

Tjits en de húshâlding binne yn Plopsaland Indoor. Wat in wille hawwe de bern. En Tjits ek, want mei Ilse sit se yn ’e achtbaan dêr’t se net foar in twadde kear yn hoecht.

Oldtimers hat in nij dropke!

Yn Jirnsum, yn Fryslân ha wy in prachtige dropfabryk. Se meitsje dêr Oldtimers. En sûnt hjoed fiere dy it 100 jierrige bestean mei in nij dropke. Op basis fan in hiel âld resept. Ik mocht by de ûntbleating wêze en it de minsken op strjitte priuwe litte!

Net ferkeard: Blowen en Leauwen

Gabrielle wie op poëzietour en Arjan belibbe gaos op ‘e nacht fan ‘e filosofy. Boppedat wie it op dy dei, 20 april, de dei fan de blower en Record Store Day, falt dat te kombinearjen? Arjan seach Esther de Jong optreden yn KingKong en Gabrielle seach Wiebe Kaspers yn de Mollema Music world. Gabrielle fynt […]