Trouwe yn it gemeentehûs, wat kostet dat?

Foar wa’t dit jier yn it houliksboatsje stappe wol, is it nijsgjirrich hoefolle oft sa’n plechtichheid yn it gemeentehûs kostet. Gemeenten meitsje sels út watfoar tariven oft se dêrfoar yn rekken bringe. Dat makket dat der grutte ferskillen binne. Foar in trouwerij op freedtemiddei binne fan alle Fryske gemeenten Waadhoeke, Harns en Flylân mei € […]

Boek fan Robert Adjiet oer de frijheid en de Friezen

Wa binne dat eins: de Friezen? En wêrom steane se sa tige op harren frijheid? Steven Sterk fan útjouwerij Noordboek op ’e Gordyk hat ein maaie in boekje útjûn fan skriuwer Robert Adjiet, dy’t wiidweidich oer dat tema fertelt. Adjiet beskriuwt de swide en lichtfuottige skiednissen fan Fryslân en ûndersiket sawol yn de breedte as […]