Net ferkeard: Nachtmerje-eftich

Ynhâld fan de podcast: By de Fryske slam gie it der ferline wike hurd om wei; de emoasjes rûnen heech op. Yn in boekje út 1946 wurde de foardrachten fan dy tiid beskreaun as dreech, der wie neat oan. Mar gelokkich kaam der doe in foardrachteboekje dêr’t allinne efternammen yn brûkt wurde, is dat net […]

Net ferkeard: Fean, hoop en mankelikens

Gabrielle sit deroer yn oft se har fakânsje wol oerlibje sil en Arjans eilândream komt út. Yn dizze ôflevering steane Gabrielle en Arjan stil by hoefolle oft der dizze wiken bard is lykas it ferstjerren fan Hindirk Hannema – en ek by syn libben – mar ek by de ferskate optredens dy’t se hân hawwe. […]

Net ferkeard: Gitaren & Letterfretters

Wy wiene op it befrijingsfestival dêr’t Arjan nei hûs gie doe’t Gabrielle kaam, Gabrielle fûn Stoflik Omskot geweldich en we freegje ús ôf wêr’t de helikopter eins lânet. We ha it oer de muzykscene fan de ôfrûne tiid mei oa Esther de Jong, Willy Darktrousers, Drôvich, Kaspar en Electropop mei Sietse van Essen. We ha it […]

Net ferkeard: Blowen en Leauwen

Gabrielle wie op poëzietour en Arjan belibbe gaos op ‘e nacht fan ‘e filosofy. Boppedat wie it op dy dei, 20 april, de dei fan de blower en Record Store Day, falt dat te kombinearjen? Arjan seach Esther de Jong optreden yn KingKong en Gabrielle seach Wiebe Kaspers yn de Mollema Music world. Gabrielle fynt […]

Net ferkeard: Triennen en Drûge Woarst

Gabrielle en Arjan beprate de Drachtster poëzyscene mei poëzy fan Wieger Oepke Lindeboom, kafee Marktzicht en it skriuwersarkje. Gabrielle lêst foar út De Beesten fan Gijs Wilbrink en Arjan út List, Lust, Liefde van Sjieuwe Borger. Gabrielle hie EMDR en moast dêrtroch gûle yn it skriuwerskafee en Arjan hat soms argewaasje fan ymprovisaasje We wiene ek noch op […]

Instagram en stedsdichters

Ronald Wijnia te gast, hy wie hast stedsdichter, hoe is it dat er it net wurden is? Ek is Ronald in bekend Instagram dichter, Arjan fynt Instagram mar yngewikkeld. Ronald sit ek yn de organisaasje fan de AMAI awards, dê ‘t ûnder oare Mees van Rijswijk en Jaimy HiHaHo (Hindriks) foar nominearre binne. Wy krigen post fan […]

Nije tune

We hawwe in nije tune, makke troch Wim Brons (of soe it AI wêze kinne?) Arjan fynt it foaropwurd fan de Ensafh in bytsje Apocalyptysk en wol dêrtroch graach rolskaatsen keapje. Gabrielle seach Dune 2 en gie nei Centerparcs en hierde dêr in e-bike en fûn yn de ynbringwinkel fan Frjentsjer in moai gedicht. Wy prate […]

Kaspar – in nije release fan de Fryske Finylklup

Yn Ljouwert, binnen de muorren fan poppoadium Neushoorn, waard ôfrûne freed in nije útjefte fan in Fryske artyst fierd. De Friese Vinyl Club, in gearwurkingsferbân dat him ynset foar it útljochtsjen fan Frysk talint op finyl, presintearre syn tolfde release. Diskear wie de eare weilein foar de talintearre Fryske muzikant Wiebe Kaspers, better bekend ûnder […]

Dûnsje en Dichters

It wie in drokke poezywike mei in ferstjerren, rapworkshops, in nije stedsdichter en in stuntrit út de grutte gerichtsjûn by It Fean wei. Gabrielle wol trije wiken op de skriuwersark ferbliuwe mar Arjan wol der it leafst sa gau as mooglik fuort. Binne wy in soarte fan Bomans en Wolkers op Rottumerplaat?Arjan freget him ôf […]

Tsjuster en Terapy

It is poezywike! Arjan hat poezy meinaam mei it tema thús. Douwe Dijkstra is te gast om te fertellen oer syn nijste show en it sjenre terapyop. Hy fertelt oer syn ûnderfining mei terapy en ek Gabrielle en Arjan fertelle oer harren ûnderfiningen mei terapy. We fertelle wat foar ús helpt foar in sûne geast. Arjan seach […]