Daamwanden yn de fiskmigraasjerivier

In foardoar foar fisken, dat is de laaidaam dy’t tagelyk de slûzen by Koarnwertersân al mear as njoggentich jier beskermet tsjin de krêft fan it wetter. Mar dy krijt der no in bysûndere funksje by. De daam wurdt ûnderdiel fan de Vismigratierivier en krijt twa ynswimiepeningen. Sa kinne fisken fanút de Waadsee de fiskmigraasjerivier en […]

Heit see-earn mist ‘befalling’

Sûnt koart wurdt troch It Fryske Gea wer in nij seizoen mei de aventoeren fan in yntusken ferneamd pearke see-earnen yn Nasjonaal Park de Alde Feanen streekrjocht útstjoerd. It is al de achtste maitiid dat it selde see-earnepear op dat plak besiket om in nij húshâldinkje op priemmen te setten. Fan hichtepunten wurde aparte ôfleveringen […]

It briedseizoen is begûn

Wy freegje jimme om krekt yn dizze tiid, de natuer mei respekt te behanneljen. It is nammentlik ek de tiid wêryn ‘t it lekkere waar al gau útnûget om de natuer yn te lûken. Mochtst te kuierjen en fytsen yn ús natuergebieten, hâld der dan rekken mei dat de natuer no tige kwetsber is en […]