De Sûnde fan Haitze Holwerda

Yn juny is yn Boksum it lokaasjeteäter ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda’ te sjen. De kaarten binne no te keap! ‘De Sûnde fan Haitze Holwerda ’ is it ferhaal fan Ulbe van Houten oer in Fryske greidboer en syn konflikt mei syn Biltske arbeiders, de ûngetiders. It ferhaal spilet om 1900 hinne op in pleats […]

Ofhelferhalen

Tinkst oan Fryslân, dan tinkst al gau oan sûkerbôle en Fryske dúmkes. Mar Fryslân anno biedt dochs safolle mear? By Afhaalverhalen komst yn ’e kunde mei alle geuren, smaken en ferhalen dy’t ús regio ryk is. Romke Gabe Draaijer en Eline de Vries nimme de minsken mei op in smaakfolle wrâldreis troch harren eigen doarp. […]

Moed: Pier 21

Yn it ramt fan Theater Na de Dam yntrodusearret Pier 21 de nije lokaasjefoarstelling Moed – do meist wol bang wêze, mar net laf. Yn de moanne maaie spilet dizze foarstelling yn it Jeltingahûs yn Bûtenpost, ek bekend as it gemeentehûs fan gemeente Achtkarspelen. Moed – do meist wol bang wêze, mar net lef giet […]