Nag even Dunne Tieten

Stannemet en Lammetsymet binne weer ferbij. Tiid om de boel te bepraten met de mooiste mannen fan ‘e met. Feerder opmerkelik dankertnijs, wat Sander opviel en waar ‘t mooiste maisy fan ‘e met d’r nou wel of niet?

Nag even 150

Met wel drie gasten in ‘e studio bespreke wij ‘t Stannemet programma. D’r waar Sander niks opvallen en Leendert is blij met de folgers fan ‘t nije whatsappkanaal.

Nag Even Sware Grônd

‘n Potkast over onderwerpen in ‘t Bildts. Deuze week lere wij fan ‘n ekspêr over de boeren, de sware grônd en ‘t rintmeesterskap. Sander waar nag min fan ‘t weekeand en Leendert had weer nergens last fan. Hoe dinke rijskoalhouwers over de maksimum snelhyd en is d’r wel Dankertnijs?

Nag Even Swart Gat

‘n Potkast over onderwerpen in ‘t Bildts. Al hest 150 potkasten sitte Leendert en Sander te praten, ‘n stikminnig keer met Paul d’r bij. En dan wete je wel hoe at ‘t gaat… sterren, planeten en swarte gatten. Maar ok historyse faiten over de brulloft fan Rembrandt en Saskia en fansels ‘t leste Dankertnijs! Let […]

Nag Even Gevoelige Tepel

‘n Potkast over onderwerpen in ‘t Bildts. Sander dook weer in de AI en Leendert most naar de dokter. ‘n Tillefoantsy naar Paul kost 250,- euro en hoe sat ‘t nou echt met Sake?