Net ferkeard: Nachtmerje-eftich

Ynhâld fan de podcast: By de Fryske slam gie it der ferline wike hurd om wei; de emoasjes rûnen heech op. Yn in boekje út 1946 wurde de foardrachten fan dy tiid beskreaun as dreech, der wie neat oan. Mar gelokkich kaam der doe in foardrachteboekje dêr’t allinne efternammen yn brûkt wurde, is dat net […]

Net ferkeard: Fean, hoop en mankelikens

Gabrielle sit deroer yn oft se har fakânsje wol oerlibje sil en Arjans eilândream komt út. Yn dizze ôflevering steane Gabrielle en Arjan stil by hoefolle oft der dizze wiken bard is lykas it ferstjerren fan Hindirk Hannema – en ek by syn libben – mar ek by de ferskate optredens dy’t se hân hawwe. […]