It Frysk fan de takomst: fêsthâlde of feroarje?

Omrop Fryslân hat in nijsgjirrich artikel publisearre oer de Fryske taal. It artikel giet yn op de flaters dy’t faak makke wurde troch sprekkers fan it Frysk en de útdagingen dy’t se tsjinkomme. It besprekt ek de mooglike oanpassingen dy’t nedich binne om de taal relevant te hâlden yn in wrâld dy’t hieltyd feroaret. De […]