Sútelaksje Itens, Rien, Lytsewierrum en Hinnaard

Op freedtejûn 5 april komme de redaksjeleden fan doarpskrante Diggelfjoer (Itens, Rien, Lytsewierrum en Hinnaard) lâns de doaren yn dizze doarpen mei in kroade fol Fryske boeken. Om de drukkosten fan ús doarpskrante te bekostigjen ferkeapet de redaksje Fryske boeken. In diel fan de opbringst (25%) giet nei de Diggelfjoer. As der minsken bûten de Fjouwer […]