Te Plak

De winsk fan dizze beide mannen is dat de mominten dy’tsto belibjen giest mei it lústerjen fan dizze opnamen, dy tichter by dysels bringe. Dy mominten fan frede, freugde en ferstilling jouwe. En dy witte litte datst hielendal perfekt bist sa’tst op dit momint bist. En datst yn al dy mominten dy’tst foar dysels makkest, […]