Hoe âld oft ik bin …

Hjoed beäntwurdet Tjits tegearre mei Yara de tsien fragen dy’t de sjoggers harren steld ha. Bygelyks hoe âld oft se echt is en wat har favorite fakânsje is. Mar ek oer wat har favorite bist is.

Grutste Fries ea yn stripboek (Redbad)

Keunstner Skelte Braaksma hat in stripboek makke oer de Fryske kening Redbad en hy presintearret syn wurk yn de teatertún. En dat is bysûnder want in oantal jierren lyn is hjirre de musical oer Redbad makke. In soad fan de bylden út dy foarstelling binne werom te sjen yn dit stripboek.

Ik bin in tiidkabine

By har nije boek hat Tjits ek in ferske makke en se wurket oan de fideoklip dy’t fia in QR-koade ek yn it boek te finen is. Hjoed lit se jimme de earste ferzje hearre.

Fantastysk nijs

Tjits hat in ôfspraak mei de útjouwer fan Afûk dy’t goed nijs hat. Afûk sil har nije boek útjaan. Takom jier sil Tjits op skoalletoer mei it nije boek, en de skoalbern fan gemeente Achtkarspelen krije it boek fergees. Hja is tige optein.

Bingo yn ’e tún

Yn it Foar alles in ferske-boek stiet in aardige bûtenbingo beskreaun. Dy hat Tjits mei de bern yn ’e teätertún dien. Tjits kin allinnich net sa goed tekenje, dus de bern freegje geregeld wat se no krekt sykje moatte.

Klean útsykje foar it doarpsfeest

Ynkoarten is it doarpsfeest. Tjits en de bern dogge mei oan ’e optocht mar der is ek in matinee dêr’t elkenien ferklaaid komt. Dit jier geane se as Toystory-personaazjes. Mar foar de feestwein makket Tjits mei beppe Klaasje spesjale outfits.

Dit is hoe’t wy swimme yn Ljouwert

Mei beppe Klaasje en de bern is Tjits yn de Blauwe Golf yn Ljouwert. Sy hawwe sa lekker swommen dat Yldau yn ’e auto nei hûs al yn ’e sliep falt. Middeis hawwe sy noch efkes mei Piter en Gurbe boarte.

Wat bart der yn de Dixi?

It skûtsjesylseizoen is wer begûn. Tjits en de húshâlding binne nei Langwar, want dêr is de earste wedstriid. It waar siet gelokkich mei, want it hat amper reind.