De Fryske Genealogyske Kontaktdei 2024

‘Wêr komme jo wei en fan wa binne jo ien?’ Elkenien is wol benijd nei wa’t hy of sy is en wêr’t syn of har foarâlden weikomme. Wa’t dêr mear oer witte wol, kin sneon 6 april nei de 17e Fryske Genealogyske Kontaktdei yn Tresoar en by it HCL komme. De dei is ornearre foar […]