Trouwe yn it gemeentehûs, wat kostet dat?

Foar wa’t dit jier yn it houliksboatsje stappe wol, is it nijsgjirrich hoefolle oft sa’n plechtichheid yn it gemeentehûs kostet. Gemeenten meitsje sels út watfoar tariven oft se dêrfoar yn rekken bringe. Dat makket dat der grutte ferskillen binne. Foar in trouwerij op freedtemiddei binne fan alle Fryske gemeenten Waadhoeke, Harns en Flylân mei € […]