Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maaie 2024

Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere ds. P. Beintema De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma De Rottefalle Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra Holwert Fermanje, 9.30 oere br. J. Regnerus Raard Martatsjerke, 9.30 oere drs. T.R.A. Simonides Toppenhuizen Johannestsjerke, 9.30 oere hr. H. Wiersma

Frysktalige tsjerketsjinsten 28 april 2024

Aldemardum De Fontein, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Boarnburgum Protestantse Gemeente, 9.30 oere ds. E. v.d. Sluis Boarnburgum Fuortsette Grifformearde Tsjerke, 9.30 oere ds. J.G. Arensman Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma Garyp Petrustsjerke, 9.30 oere hr. D. de Jong Gau Tsjerke, 9.30 oere fr. H. Dijkstra Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere mw. A.M. Dijkstra-van […]

Tsjerke-oarder

Fan 1992 oant 1995 haw ik geregeld en mei ynmoed frege om feroaringen yn de tsjerke-oarder foar de nije tsjerke dy’t ûntstean soe út it Samen-op-Wegproses. Myn krityk, dêr’t de PKV-Fryslân efter stie, wie dat dy oarder net Bibelsk genôch wie, gjin rjocht die oan de ferwurvenheden fan gemeente-opbou, en yn taal fier ôf stie […]

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 april

Boalsert Martinytsjerke, 9.30 oere ds. D. Visser Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere ds. H. Post-Knol Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere fr. J. Kerkhof Mei sjonggroep Hope, Faith & Love û.l.f. Karina Tjepkema Westergeast Tsjerke, 9.30 oere fr. P. Boonstra

Hear, ha Jo it Nachtmiel sa bedoeld?

As dominy Aukje Elsinga it Nachtmiel mei de gemeente fierde, dan kaam de fraach by har op: “Hear, ha Jo it sa bedoeld?” Dy fraach libbe ek by my. Jonge minsken seinen faak tsjin my: “Dat Nachtmiel liket wol in begraffenis!” Ik hie jier op jier prachtige belidenis-peteargroepen. De kategisanten diene ek belidenis, mar de […]

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 april

De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. C. Corporaal Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere ds. A. Elverdink Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere hr. G.H. Visser Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere hr. B. Akkerman Ljouwert Fermanje, 10.00 oere ds. G. Bies

Frysktalige tsjerketsjinsten 7 april 2024

Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra De Jouwer Fermanje, 10.00 oere Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 oere ds. D. de Jong Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere drs. T.R.A. Simonides Ljouwert-Huzum Oaze, 9.30 oere ds. U. Tjallingii Menaam Lambertustsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Raard Martatsjerke, 9.30 oere ds. B.G. Keizer

Jinsels meiskuorre litte

Fan it momint (sa om ende by 1962) ôf dat ik by Bonhoeffer lies dat kristen-wêzen is: “jin meiskuorre litte yn Messiaansk libben, sadat Jesaja 53 no wier wurdt,” haw ik my geregeld mei dat haadstik dwaande holden. Yn ferskate meditaasjes, learhuzen en preken fyn ik it wrakseljen oer fjirtich jier werom. Doe’t ik yn de fut […]

Frysktalige tsjerketsjinsten 29 en 31 maart 2024

29 maart, Goedfreed Ljouwert Sint-Dominikustsjerke, 15.00 oere past. L.R. van der Wal Krúswei mei bernekoar Offenwier Tsjerke, 19.30 oere fr. H. Dijkstra 31 maart, Peaskesnein Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga mei Grietsje Noordmans, trompet Itens Martinytsjerke, 10.00 oere ds. R. Yetsenga mei de Itenser Sjongers û.l.f. Hindrik van der Meer