Moasjes oer it Frysk oannommen yn ‘e Twadde Keamer

In grutte mearderheid yn de Twadde Keamer naam fan ’e wike in searje moasjes oer it Frysk oan. Dêr siet in moasje by om it Frysk by de rjochtbank better te regeljen, mar ek ien foar it wetlik regeljen fan in grutter Frysk media-oanbod, ek op it mêd fan drama. Mirjam Bikker fan de ChristenUnie […]