Slachtemaraton 2024

De Slachtemaraton rint oer de âlde Slachtedyk yn Fryslân. De hiele maraton giet oer in moai en ôfwikseljend parkoers fan goed 42 km troch it Fryske terpelânskip. De start is oan de seedyk by Easterbierrum. De finish is yn Raerd. Dit jier is wer in Slachte! Op sneon 15 juny rint of draaft elkenien fan […]

Underdûk yn Fryslân

Yn de Twadde Wrâldoarloch fûnen tûzenen ûnderdûkers in feilich hinnekommen earne yn Fryslân. Fan goed 5000 fan harren binne registraasjekaarten bewarre bleaun. Belangryk yn dit ferbân is ek it antwurd op de fraach: wat ferstean wy krekt ûnder in ûnderdûker? Wiest dat wannear’tst dy foar in langer skoft yn in frjemd hûs foar de bûtenwrâld […]

It Grut Frysk Diktee 2024

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Op tiisdei 23 april wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. It Grut Frysk Diktee 2024 wurdt op 24 april jûns útstjoerd by Omrop Fryslân. Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat […]