It Ziltepad

It Ziltepad is in inisjatyf fan Grinzer tsjerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken. In paad fan tsjerke nei tsjerke, bylâns de rûge râne fan it noarden. Sa ferbine se kultureel erfgoed oan it Wrâlderfgoed lânskip, de unike doarpen, de ynwenners en it tema besinning. Foto’s: Niels Knelis In part fan dat sâltige paad, sa’n […]