Petysje tsjin besunigingen Frysk oanbean oan de provinsje

Spitigernôch hat de petysje net it resultaat hân dêr’t op hope waard.

It Ziltepad

Belibje natuer en kultuerhistoarje bylâns Fryske en Grinzer tsjerken oan it Waad